Garantivillkor

Vi är stolta över våra produkter. Därför lämnar vi tre års garanti på våra produkter. El-komponenter som elektriker tillhandahåller gäller ett års garanti. Vid normalt bruk och korrekt montering håller våra produkter dock mycket längre än garantitiden. Med våra produkter kan du alltid känna dig säker på att du köpt en produkt av god kvalitet.

Vi gör skillnad på garantianspråk för en måttanpassad produkt som monteras av kunden och benämns i fortsättningen ”hämtningsorder” och måttanpassade produkter som AB Lindh’s Rollo Persienner och Markiser installerar ”installationsorder”.

 

Garantigiltighet

Garantitiden gäller från inköpsdatum. Garantianspråk skall alltid ske skriftligen. För att vi snabbt ska kunna hjälpa till vid ett garantiärende behöver du bifoga din slutfaktura till ditt skriftliga garantianspråk. Om du har anlitat oss för installation av dina solskydd gäller givetvis garantin även på vår installation. Tänk på att om du mäter själv ansvarar du som konsument för både måttagning och montering. Därför rekommenderar vi alltid att vi utför måttagningen och installationen.

 

Vad omfattar garantin?

Vi ansvarar endast för de fel som uppstår vid normal och riktig hantering av varan.

Om garantin skall gälla måste följande grundförutsättningar vara uppfyllda:

  • Att köparen fullgjort sina betalningsförpliktelser gentemot säljaren.
  • Att köparen har följt skötsel- och bruksanvisningarna.
  • Att köparen har använt produkten korrekt och aktsamt.

Garantin omfattar inte fel som orsakats av olycka t.ex. brand, vind och nederbörd (över angivelsen i prestandadeklarationen), åsknedslag, onormal variation i nätspänning, snöras, vandalisering, av köparen oriktigt utförd installation eller andra felaktiga inställningar. Väderrelaterade skador på utvändiga solskydd och slitna vävar omfattas ej heller av vår garanti. Garantin gäller inte för fel som beror på normalt slitage eller bristfälligt underhåll, ej heller försämring som beror på smuts eller andra luftföroreningar.

Detsamma gäller om kunden på eget initiativ bygger om eller utför andra mekaniska/elektriska ingrepp på produkten. Garantin för installationsordrar både på produkten och installationen uteblir om köparen demonterar produkten som vi har installerat.

Om garantianspråket uppfyller ovannämnda specifikationer åtgärdar vi de fel som uppstått inom skälig tid. Vid installationsordrar utförs arbetet på plats av oss, under vissa förutsättningar behöver produkten tas med till oss för kontroll. Vid hämtningsordrar ansvarar kunden själv för att produkten tas in till oss för kontroll.